Versió v.3

Publicada el 16/12/2020

Proveïdor:

L’empresa Robotics SA, titular de la totalitat dels drets de propietat intel·lectual de la solució VisualTime, així com de la marca VisualTime. Robotics SA és l’empresa que emet el Contracte i que queda reflectida a la capçalera del mateix, perquè subministri els materials, presti els serveis, executi els muntatges i/o realitzi els treballs i serveis objecte del contracte.

Raó Social:Robotics SACIFA08878118
Registre Mercantil:Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona. Full 64.741. Tom 5.620. Llibre 4.920. Secció 2a. Foli 14. Inscripció 1a
Adreça:Avinguda Francesc Macià 60, 7a (Torre Millenium) 08201 SABADELL
Contacte:Tlf.902 118 791 Email: info@robotics.es Fax: 937 155 185
Representat per:Don David Arderiu, amb NIF 34754910R, en qualitat de Gerent i Conseller Delegat de Robotics SA

 

Client:

Empresa o persona jurídica autoritzada i beneficiària de la llicència dús i els serveis prestats, la qual assumeix les obligacions del present contracte.

 

Usuaris Autoritzats

Persones físiques o jurídiques assignades pel CLIENT que realitzaran lús de laplicació i interactuaran amb personal del PROVEÏDOR perquè aquest pugui prestar els serveis necessaris.

Hi ha diferents nivells d’autorització d’Usuaris Autoritzats per part del CLIENT, per garantir al CLIENT que el PROVEÏDOR només tractarà temàtiques de diferents àrees (RRHH, seguretat, tecnologia…) amb qui escaigui.

El formulari d’autorització inicial d’usuaris autoritzats es troba a la proposta de solució de VisualTime.

Sempre que el CLIENT ho desitgi, podeu donar d’alta o de baixa Usuaris Autoritzats a través del Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR.

Tercer

Qualsevol persona física o jurídica estranya a aquesta relació contractual.

Terminals

Tots els dispositius físics d’introducció de dades dels usuaris, i cedits pel PROVEÏDOR al CLIENT per proporcionar els serveis descrits en aquest contracte, excloent-ne els elements oferts com a “Elements externs”.

Proveïdor de Hosting

L’empresa amb la qual Robotics SA subscriu els serveis de hosting és Microsoft Ireland Operations Ltd amb direcció a Carmenhall Rd, Sandyford, Dublin 18 Irlanda.

Fitxer

Conjunt de documentació que faci referència a dades personals de qualsevol persona física, que sigui introduïda a l’aplicació VisualTime.

Objecte

Aquest contracte té per objecte regular les relacions entre el CLIENT i el PROVEÏDOR respecte a la solució VisualTime detallada a l’oferta, així com establir les polítiques de protecció de dades personals en compliment de l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) .

La solució VisualTime contractada té com a finalitat que el PROVEÏDOR posi a disposició del CLIENT uns serveis de gestió de temps per al personal.

Tots els serveis assenyalats a la present oferta es realitzaran conforme a la legislació vigent i al que disposen les normatives reguladores aplicables.

 

Llicència d’ús i prestació de serveis

A Durada, Vigència del Contracte I Condicions de Pagament

La durada mínima del present contracte serà de DOS ANYS des de la data de Lliurament de les Claus d’Accés a VisualTime i serà renovat automàticament per períodes anuals, llevat dels supòsits indicats a l’apartat CANCEL·LACIÓ.

A.1 Activació VisualTime SaaS i Lliurament de Claus d’Accés

El PROVEÏDOR pot procedir amb l’Activació de VisualTime SaaS i Lliurament de Claus d’Accés a VisualTime, en cas de produir-se retards imputables al CLIENT que afectin aquesta Activació i Lliurament de Claus per una durada acumulada superior a 30 dies naturals, reservant-se el dret a emetre la factura de quotes corresponent.

A.2 Cancel·lació

A.2.1 El contracte es pot cancel·lar en els supòsits següents:

a) El CLIENT pot rescindir el contracte indicant-ho al PROVEÏDOR, amb 30 dies naturals d’antelació a la data de finalització del període contractat a la darrera renovació. La cancel·lació s’ha de fer acreditant la identitat del CLIENT i per escrit al PROVEÏDOR.

b) Per incompliment greu de les obligacions contractuals de qualsevol de les parts.

c) Per retard en el pagament superior a 3 mesos.

A.2.2 En qualsevol cas, la cancel·lació, rescissió o anul·lació del contracte per causes alienes al PROVEÏDOR no eximeix el CLIENT del pagament de la totalitat del període anual contractat.

A.2.3 En cas de Cancel·lació, si el CLIENT té Terminals del PROVEÏDOR com a part d’aquest contracte, apliquen les clàusules C.6 i C.7 (a la secció de Terminals).

A.3 Suspensió temporal de servei per impagament i reactivació

A.3.1 En el cas de demora en el pagament de més de 15 dies naturals, el PROVEÏDOR es reserva el dret de suspendre temporalment el servei fins que es rebi el pagament degut.

A.3.2 En rebre el pagament degut, el PROVEÏDOR restablirà el servei en un termini de 24 hores i emetrà una factura al CLIENT amb l’import de suspensió i reactivació del servei corresponents a 2 hores de servei de tècnic certificat segons les tarifes de Robotics SA vigents al moment.

A.4 Disposició de Dades després de la cancel·lació

A.4.1 Hi ha un fitxer de dades en format obert (no propietat del PROVEÏDOR) amb les dades del servei prestat pel PROVEÏDOR al CLIENT.

A.4.2 En el cas de Cancel·lació i únicament si el CLIENT es troba al corrent de pagament amb el PROVEÏDOR, el PROVEÏDOR posarà a disposició del CLIENT aquest arxiu durant un període de 30 dies naturals.

A.4.3 En el cas que el CLIENT no estigui al corrent de pagament en el moment de la Cancel·lació, el CLIENT disposarà de 30 dies naturals per satisfer el pagament degut. El PROVEÏDOR posarà a disposició del CLIENT l’arxiu de dades fins que hagin transcorregut 30 dies naturals des de la cancel·lació del servei.

A.4.4 En tots els casos de Cancel·lació, transcorreguts 30 dies naturals el PROVEÏDOR procedirà a la destrucció definitiva de les dades del CLIENT. El PROVEÏDOR conservarà degudament bloquejades les dades, mentre poguessin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el CLIENT.

B Notificacions

El CLIENT accepta expressament que totes les notificacions, comunicacions i informació que sigui necessària amb el PROVEÏDOR per a la prestació dels serveis descrits en aquest contracte es realitzin, sempre que la llei ho permeti, per mitjans electrònics escrits, sent l’única excepció les sol·licituds de cancel·lació de servei o rescissió de contracte.

Robotics utilitzarà les adreces de correu electrònic facilitades pel client en aquest contracte per informar d’actualitzacions, noves funcionalitats, normatives, serveis, noves versions de VisualTime, novetats sobre els plans de manteniment, esdeveniments, notícies i publicitat.

En qualsevol moment podreu cancel·lar aquesta subscripció mitjançant el mateix correu rebut.

 

C Terminals

C.1 Posada en marxa

El PROVEÏDOR realitzarà la posada en marxa dels Terminals oferts, alhora que oferirà al CLIENT suport respecte a l’ús dels mateixos i la legalitat dels sistemes biomètrics, aportant documentació per informar el personal del CLIENT que utilitzarà aquests Terminals.

C.2 Incidències a l’Ús de Terminals i/o Accessoris

C.2.1 Es considera Incidència a l’Ús de Terminals i/o Accessoris qualsevol situació que impedeixi l’ús normal, descrit als manuals, dels Terminals i/o Accessoris a menys del 10% del personal registrat en aquest Terminal i/o Accessori . En cas de tractar-se de situacions que afecten més del 10% del personal es considera com a Avaria.

C.2.2 En cas d’Incidències a l’Ús de Terminals i/o Accessoris, un USUARI AUTORITZAT del CLIENT haurà de contactar amb el Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR per notificar-la de manera immediata, sense que la falta o retard en la notificació pugui ser imputable al PROVEÏDOR. Tots els terminis de resposta indicats en aquesta secció prenen la data de notificació al Servei de HelpDesk com a referència.

C.2.3 El PROVEÏDOR solucionarà la Incidència complint les condicions descrites a l’Annex d’Acord de Nivell de Servei

C.3 Avaries a l’Ús de Terminals i/o Accessoris

C.3.1 Es considera Avaria el no funcionament d’un Terminal i/o Accessori per a més del 10% del personal que s’hi troba registrat.

C.3.2 En cas d’Averia, un USUARI AUTORITZAT del CLIENT haurà de contactar amb el Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR per notificar-la de manera immediata, sense que la falta o retard en la notificació pugui ser imputable al PROVEÏDOR. Tots els terminis de resposta indicats en aquesta secció prenen la data de notificació al Servei de HelpDesk com a referència.

C.3.3 Un cop notificada l’avaria, el Servei de HelpDesk realitzarà el diagnòstic ràpid de l’avaria. Un cop diagnosticat, es poden donar tres possibles actuacions segons determini l’operador del Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR:

a) Problemes deguts a l’aplicació o les comunicacions amb la solució VisualTime.
Els terminals i/o accessoris del PROVEÏDOR garanteixen l’emmagatzematge de les dades durant almenys 1 mes.

El PROVEÏDOR solucionarà l’avaria complint les condicions descrites a l’Annex d’Acord de Nivell de Servei.

b) Avaries físiques al Terminal i/o Accessoris.
El PROVEÏDOR informarà de les dues opcions disponibles a l’USUARI AUTORITZAT, que seleccionarà la que més li convingui. Les opcions són:

b.1) Enviament d’un tècnic del PROVEÏDOR perquè revisi i repari el Terminal.

El PROVEÏDOR solucionarà l’avaria complint les condicions descrites a l’Annex d’Acord de Nivell de Servei.

b.2) El sistema Fast-RMA, consisteix a:

i) Enviament urgent EL MATEIX DIA o el DIA LABORAL SEGÜENT (segons l’hora de notificació de la incidència) d’un Terminal preconfigurat del PROVEÏDOR al CLIENT, a ports pagats.
ii) A la recepció per part del CLIENT, un tècnic del PROVEÏDOR assessorarà en el procés de substitució del Terminal avariat pel nou.
iii) Un cop substituït, el CLIENT enviarà el Terminal avariat al PROVEÏDOR, amb l’agència de transports que el PROVEÏDOR indiqui, corrent els costos a càrrec del PROVEÏDOR. Disposarà de 15 dies naturals.

iv) Si transcorreguts 15 dies naturals des de la recepció del Terminal per part del CLIENT, aquest encara no ha lliurat el Terminal avariat a l’agència de transports indicada pel PROVEÏDOR, es tractarà aquest Terminal com a Terminal No tornat a Condicions al Proveïdor, aplicant les clàusules descrites a C.7.
c) Avaries per causes i/o motius aliens al Terminal i/o Accessoris i aliens a la solució del PROVEÏDOR
El personal del Servei de HelpDesk informarà a l’USUARI AUTORITZAT de tota la informació i diagnòstics de què disposi el PROVEÏDOR perquè el personal del CLIENT pugui procedir a la seva reparació. Això inclou, per exemple, fallades a la xarxa elèctrica, ús de targetes no autoritzades o trencades, intent d’accés incorrecte a causa de la falta d’autorització, etc.

C.4 Cobertures en cas d’avaries i reparacions

C.4.1 Totes les despeses derivades de reparacions d’avaries dins l’ús normal de la solució estan cobertes: peces, mà d’obra i desplaçaments.

C.4.2 S’entén com a ús normal de la solució el descrit als manuals d’aquests, i inclou el desgast de bateries i superfícies de lectors biomètrics digitals.

C.4.3 Queden fora de l’ús normal de la solució, però no es limiten a:

a) El mal ús que es realitzi dels materials subministrats per part de personal aliè al PROVEÏDOR
b) Qualsevol forma de sabotatge
c) Danys causats per manipulacions incorrectes per part de personal aliè al PROVEÏDOR
d) Causes alienes o externes als mateixos materials (incendis, inundacions, excessos de voltatge, excessos de corrent, instal·lació de preses de terra defectuoses o de baixa qualitat, emissions de radiofreqüència, camps magnètics, etc.).
C.4.4 Les despeses derivades de reparacions d’avaries no incloses dins l’ús normal de la solució es pressupostaran i facturaran segons les tarifes vigents. Explícitament això inclou, però no limita a, Avaries degudes a vandalisme, sobretensió o aquelles en què es trobin restes de líquids al seu interior.

C.5 Servei d’Introducció de Dades des de HelpDesk durant una Incidència o Avaria

C.5.1 El CLIENT disposa de formularis per introduir fitxatges del personal afectat als documents de Procediments d’Actuació Davant d’Incidències. Addicionalment el CLIENT pot sol·licitar sempre que ho desitgi al Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR que li proporcionin formularis d’introducció de fitxatges.

C.5.2 Des del moment en què una incidència o avaria s’ha notificat al PROVEÏDOR, el CLIENT pot enviar aquests formularis emplenats amb el personal i les hores de fitxatge al Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR per correu electrònic, indicant el número d’Incidència o Avaria , i el PROVEÏDOR introduirà els mateixos a la solució VisualTime.

C.5.3 Aquest servei és gratuït per a les incidències i avaries que entrin dins de l’ús normal de la solució, com es descriu a D.5. En els altres casos, es facturarà segons la tarifa vigent d’operador de HelpDesk per fraccions d’hora.

C.6 Retorn de Terminals i/o Accessoris en cas de rescissió o cancel·lació del contracte

C.6.1 Si qualsevol de les parts rescindeix o cancel·la el Contracte, el CLIENT haurà de tornar els Terminals (incloent-hi accessoris) que formen part d’aquest contracte al PROVEÏDOR dins dels següents 15 dies naturals.

C.6.2 Els terminals que no siguin retornats en aquest termini es consideraran com a terminals no retornats al proveïdor o retornats en mal estat i s’aplicaran les clàusules descrites a C.7.

C.7 Terminals i/o Accessoris no Retornats al Proveïdor o Retornats a Mal Estat

C.7.1 Si un o diversos Terminals i/o Accessoris no són retornats en els terminis indicats al PROVEÏDOR, seran facturats pel PROVEÏDOR segons les tarifes del mateix (per als models més comuns es detallen més avall). S’entén que ha estat tornat al PROVEÏDOR si ha estat lliurat a l’agència de transports indicada pel mateix.

C.7.2 Si un o diversos Terminals i/o Accessoris es tornen al PROVEÏDOR en mal estat, no operatiu o amb cops o ratllades importants, el PROVEÏDOR podrà reclamar mitjançant factura fins al 100% de l’import dels terminals esmentats. El PROVEÏDOR en tot cas entén que es tracta de material utilitzat i només reclamarà en cas de danys existents que no es deguin a lús normal de la solució. El CLIENT pot sol·licitar un peritatge de tercers en cas que estigui en desacord.

C.7.3 Els preus dels terminals són els següents: rx1 per a VisualTime 895€, mx9 per a VisualTime 1.395€, rxF 2 per a VisualTime 1.095€, rxF Pro per a VisualTime 1.495€ i l’rxF Pro TD 2.195€.

C.8 Disposicions diverses

C.8.1 El PROVEÏDOR es reserva el dret a substituir, si cal, els Terminals i/o Accessoris per altres de característiques similars, sempre garantint les funcionalitats que el CLIENT tenia en els models contractats inicialment.

C.8.2 El CLIENT es compromet a facilitar l’accés al personal identificat del PROVEÏDOR a les ubicacions dels Terminals i/o Accessoris, a fi de comprovar, instal·lar, desinstal·lar, reparar i/o actualitzar-los. En cas que el CLIENT demori l’accés al personal identificat del PROVEÏDOR, i hi hagi notificació escrita de l’actuació, per més de 30 minuts, els temps d’espera podran ser facturats pel PROVEÏDOR segons les tarifes vigents d’hores de tècnic certificat.

C.8.3 Si el CLIENT sol·licita nous terminals no contemplats a l’oferta inicial, la durada mínima dels nous terminals serà de dos anys, amb independència de la durada del contracte inicial, sent renovada automàticament per períodes anuals.

D Llicència

D.1 Serveis

D.1.1 En cas de produir-se retards en el lliurament de serveis imputables exclusivament al CLIENT, de durada acumulada superior a 30 dies, el PROVEÏDOR es reserva el dret d’emetre la factura corresponent.

D.1.2 Els serveis contractats de borses d’hores s’han de consumir en un termini màxim de 12 mesos a partir de la data de signatura de l’oferta corresponent. Transcorregut aquest període, el CLIENT perdrà el dret a les hores no consumides, sense devolució dels imports anticipats.

D.2 Concessió

D.2.1 Pel present Contracte el PROVEÏDOR concedeix dret mundial, no transferible i no exclusiu d’utilitzar el servei VisualTime, únicament per al seu ús empresarial intern i subjecte a les condicions d’aquest Contracte.

D.2.2 Tots els drets no indicats explícitament queden reservats al PROVEÏDOR.

D.3 Garanties

El PROVEÏDOR garanteix que la solució VisualTime actuarà substancialment d’acord amb la documentació d’usuari i es compromet a l’operativitat pròpia de l’aplicació sobre una utilització normal segons el que descriu la documentació d’usuari.

D.4 Accés i Auditoria

D.4.1 El PROVEÏDOR proporcionarà unes credencials i claus d’accés als USUARIS AUTORITZATS, tots amb els nivells d’accés que s’acordin en la posada en marxa.

D.4.2 El PROVEÏDOR garanteix que la solució VisualTime realitza, en tot moment, una auditoria de tots els accessos i accions que es realitzen al sistema, ja siguin de personal del CLIENT o del PROVEÏDOR.

D.4.3 Els USUARIS AUTORITZATS i el CLIENT són responsables de mantenir el secret de les seves credencials. En cap cas el PROVEÏDOR es farà responsable de dades modificades, eliminades, extretes o vistos accedint a VisualTime amb aquestes credencials.

D.4.4 El PROVEÏDOR garanteix que els accessos per part del seu personal disposen d’un sistema de seguretat addicional que impedeix la còpia o comunicació entre personal de les credencials i que s’accedirà únicament a les dades i els recursos per al desenvolupament dels serveis contractats.

D.5 Incidències a l’Ús de l’aplicació VisualTime

D.5.1 En el cas que el funcionament d’alguna de les parts de la solució VisualTime no sigui la descrita al manual d’instruccions, el CLIENT haurà de notificar la Incidència al PROVEÏDOR al Servei de HelpDesk.

D.5.2 El PROVEÏDOR haurà d’oferir solució a la incidència complint les condicions descrites a l’Annex d’Acord de Nivell de Servei.

D.5.3 Com que les modificacions de l’aplicació requereixen extenses proves i temps, la solució pot ser, amb caràcter temporal, realitzada manualment per personal del PROVEÏDOR, tot això sense cap cost per al CLIENT.

D.6 Nombre de Persones gestionades a la Llicència

D.6.1 El nombre màxim de persones gestionades amb la llicència està detallat en l’oferta de la llicència. Aquest és el nombre màxim de persones que poden tenir un contracte actiu a VisualTime actualment. Els usuaris els contractes dels quals estiguin inactius a VisualTime no compten a aquest efecte.

D.6.2 En el cas que USUARIS AUTORITZATS programin noves altes per a dates futures, i el total de persones gestionades per a aquestes dates futures excedeixi el de la llicència, l’aplicació VISUALTIME avisarà els USUARIS AUTORITZATS. Si els USUARIS AUTORITZATS decideixen procedir, EL CLIENT ha d’ampliar el Número de Persones gestionades de la llicència abans que arribi aquesta data.

D.6.3 Si l’aplicació VisualTime detecta, per a la data en curs, un nombre de persones gestionades superior al màxim, s’impedirà l’accés i el servei fins que EL CLIENT indiqui al PROVEÏDOR com voleu procedir.

a) El CLIENT pot sol·licitar al PROVEÏDOR una ampliació de llicència (veure D.6)
b) El CLIENT, a través dels USUARIS AUTORITZATS, pot sol·licitar al PROVEÏDOR que realitzi modificacions a les dades de VisualTime per esmenar la situació (si, per exemple, ha estat degut a un error per no desactivar persones a temps). En aquest cas, es tractarà com si fos una consulta o sol·licitud de servei segons es detalla a l’apartat F de l’Annex 1: Acord de Nivell de Servei.

D.7 Ampliacions de llicència

D.7.1 Es considera ampliació de llicència qualsevol ampliació funcional, en nombre màxim de persones gestionades o nombre màxim d’usuaris concurrents.

D.7.2 Si EL CLIENT sol·licita i accepta una Ampliació de la Llicència, EL PROVEÏDOR activarà la nova llicència en menys de 24 hores des de l’acceptació i emetrà una factura amb l’import incremental que falta fins a la finalització de l’anualitat en curs. Aquest import es calcularà en base a la diferència entre la quota anterior i la nova quota mensual, considerant el mes actual i els mesos restants fins a la anualitat següent. L’Ampliació de la Llicència tindrà una durada mínima de dos anys, amb independència de la durada de la Llicència inicial, i serà renovada automàticament per períodes anuals.

D.8 Reduccions de llicència

D.8.1 Es considera reducció de llicència qualsevol reducció en nombre màxim de persones gestionades o nombre màxim d’usuaris concurrents. Les reduccions funcionals no es troben cobertes en aquest contracte i cal valorar-les de forma individual en funció de les mateixes, ja que poden no ser possibles o portar despeses d’hores de tècnics o consultors per garantir la compatibilitat de la solució una vegada disminuïdes les funcionalitats.

D.8.2 El CLIENT ha de sol·licitar les Reduccions de Llicència (terminals i/o programari) amb un mínim de 15 dies d’anterior a la finalització del període contractat vigent. Si EL CLIENT sol·licita i accepta una Reducció de la Llicència en nombre de persones gestionades, nombre d’usuaris o de terminals dins aquest termini, EL PROVEÏDOR activarà la nova llicència en finalitzar el període anual vigent que ja està facturat.

D.8.3 En cap cas es realitzaran reduccions de llicència amb anterioritat a la següent anualitat.

D.9 Cessió

LObjecte del present contracte té caràcter personal. El PROVEÏDOR podrà, previ compliment de tots els requisits contemplats a la normativa vigent, així com prèvia comunicació a EL CLIENT, cedir la titularitat del mateix sense necessitat de demanar consentiment exprés del CLIENT, sense prejudici d’aquest del dret a resoldre el contracte dins dels 10 dies següents a la recepció de la notificació de Cessió.

E Servei de Continuïtat i Manteniment

E.1 Personal de contacte autoritzat

E.1.1 Qualsevol servei on hi hagi comunicació de dades de caràcter personal només es realitzarà entre el PROVEÏDOR i USUARIS AUTORITZATS amb nivell d’accés a “Informació de Negoci”.

E.1.2 Qualsevol servei en què hi hagi comunicacions de dades sensibles sobre els sistemes de control d’accés físic o seguretat física en general només es realitzarà entre el PROVEÏDOR i els USUARIS AUTORITZATS amb el nivell d’accés a “Informació de Seguretat i Accessos físics” .

E.1.3 Qualsevol servei on hi hagi comunicacions de dades sensibles sobre les infraestructures informàtiques del CLIENT només es realitzarà entre el PROVEÏDOR i USUARIS AUTORITZATS amb el nivell d’accés a “Informació Tècnica i de Sistemes de la Informació”.

E.1.4 Qualsevol USUARI AUTORITZAT pel client amb els nivells de “Administrador” pot modificar, afegir o treure permisos d’USUARIS AUTORITZATS.

E.2 Serveis i cobertures inclosos

E.2.1 Monitorització: El PROVEÏDOR es compromet a monitoritzar l’estat del servei i la connectivitat dels Terminals i/o Accessoris al sistema, a fi de detectar possibles incidències i/o avaries i actuar-hi de forma proactiva, fins i tot abans que el CLIENT se n’adoni. Tot això es realitzarà amb independència que el CLIENT pugui comunicar al PROVEÏDOR qualsevol incidència o avaria pel seu compte.

E.2.2 Resolució de Dubtes i Consultes: El PROVEÏDOR posa a disposició del client un Servei de HelpDesk, mitjançant email o telèfon, per a l’atenció i resolució de dubtes i consultes sobre l’operativa diària i elements de gestió de VisualTime descrits al manual . El PROVEÏDOR garanteix que qualsevol dubte o consulta serà resposta en el temps definit del Servei de Continuïtat i Manteniment.

E.2.3 Canvis en la gestió: El PROVEÏDOR posa a la disposició del client els canvis en gestió horària, accessos, altes, baixes i canvis en contractes o autoritzacions.

E.2.4 Operativa anual: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT l’aplicació de calendaris laborals anuals i plantilles de festius lliurades en format Excel o equivalent pel CLIENT.

E.2.5 Alertes: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT la configuració de les alertes als gestors de tasques que requereixen la intervenció per part del CLIENT.

E.2.6 Integració: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT les consultes relatives a exportació/importació amb un temps de resposta definit segons modalitat del Servei de Continuïtat i Manteniment, els canvis de formats als enllaços amb una altra aplicació no estan inclosos.

E.2.7 Operativa diària: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT el servei de sol·licitud d’informes avançats o extracció de dades de l’aplicació externa a les eines d’analítica i els informes inclosos. Aquest servei està inclòs en qualsevol modalitat del Servei de Continuïtat i Manteniment però comporten una facturació addicional.

E.2.8 Integració: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT els canvis en el format d’exportació i importació de dades, incloent-hi proves de qualitat i documentació actualitzada. Aquest servei està inclòs en qualsevol modalitat del Servei de Continuïtat i Manteniment però comporten una facturació addicional.

E.2.9 Actualitzacions: El PROVEÏDOR es compromet a actualitzar l’aplicació, el firmware dels terminals i reemplaçar els terminals in situ abans de ser obsolets pel model equivalent actual.

E.2.10 HelpDesk: El PROVEÏDOR posa a disposició del client un Servei complet de HelpDesk, mitjançant adreça electrònica o telèfon. Segons la modalitat d’El Servei de Continuïtat i Manteniment escollida, s’hi inclou formació de reciclatge o jornada de resolució de dubtes de consultoria a l’any.

E.2.11 Optimització: El PROVEÏDOR es compromet a fer un servei de consultoria amb l’objectiu de fer un informe d’eficiència anual, amb estudi i trucada per a assessorament per part d’un consultor.

E.2.12 Formació davant d’incidències: El PROVEÏDOR es compromet a realitzar un curs de formació després de la instal·lació i posada en marxa. Segons la modalitat d’El Servei de Continuïtat i Manteniment escollida, en queda definit la durada.

E.2.13 Còpies de seguretat de dades: El PROVEÏDOR es compromet a tenir un pla de còpies de seguretat establert que s’executa per a les dues modalitats de Servei de Continuïtat i Manteniment.

E.2.14 Reparació de terminals: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT el servei FastRMA consistent en l’enviament urgent sense càrrecs d’un terminal preconfigurat en el moment que es determina que es tracta d’una avaria física. Inclou suport remot per a dubtes en el procediment de substitució i l’enviament de la unitat a reparar es pot fer sense urgència una vegada reemplaçat per a totes les modalitats del Servei de Continuïtat i Manteniment.

E.2.15 Temps d’assistència tècnica: El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT un servei de HelpDesk i assistència tècnica amb un temps de resposta màxim definit a la modalitat de Servei de Continuïtat i Manteniment.

F Protecció de dades

F.1 La prestació dels serveis suposa la necessitat daccedir a dades de caràcter personal. El PROVEÏDOR, com a encarregat del tractament, queda obligat al compliment del reglament general de protecció de dades entrat en vigor el 25 de maig de 2018 i la resta de normativa aplicable.

F.2 El CLIENT i el PROVEÏDOR acorden lliurement regular l’accés i el tractament de dades com es detalla en aquest contracte (en compliment de l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

F.3 Per prestar els serveis associats a la plataforma VisualTime i realitzar la gestió del sistema de control d’accés i/o presència del personal del CLIENT, s’habilita el PROVEÏDOR, encarregat de tractament, per tractar per compte del client, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessaris per prestar els serveis contractats, responsabilitat del CLIENT:

  • Dades identificatives de treballadors: nom i cognoms, e-mail, telèfon.
  • Altres dades dels empleats: NIF, data de naixement, domicili, telèfon mòbil, e-mail privat.
  • Dades docupació: lloc de treball, titulació acadèmica, data dinici de contracte, període de prova, seguretat social, tipus de contracte en vigor, calendari i horari laboral.
  • Dades biomètriques: Totes les permeses per terminal.
  • Dades de localització del fitxatge (en cas que apliqui a algun dels serveis contractats).

En cas que el PROVEÏDOR tramiti i gestioni la bonificació dels cursos de formació, també es farà tractament de dades d’afiliació a la Seguretat Social, nivell d’estudis, salari brut i condició de discapacitat.

Les operacions de tractament seran les necessàriament derivades de la prestació dels serveis, incloent-hi principalment el registre i allotjament de dades.

F.4 Les dades emmagatzemades a la solució VisualTime són propietat del CLIENT com a Responsable del tractament. Als efectes de l’article 28 del RGPD, el PROVEÏDOR únicament accedirà a les dades de caràcter personal a què tingui accés conforme a les instruccions del CLIENT i sempre en mode de consulta/lectura i no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent de l’objecte del Contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la conservació, a altres persones. En cas que el PROVEÏDOR destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del Contracte, serà considerat també responsable del tractament, responent de les infraccions en què hagués incorregut personalment.

F.5 El CLIENT, respecte dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, declara que compleix tots els requisits exigits legalment per a la seva recollida i tractament. Així mateix, manifesta que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers, establertes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

CORRESPON AL PROVEÏDOR

F.6 El PROVEÏDOR es compromet a tractar les dades únicament conforme a les instruccions d’EL CLIENT segons s’hagin documentat al contracte que regula la prestació de serveis, en aquest Contracte o que altrament constin per escrit, en base a la normativa vigent i finalitat estipulada en el marc de la relació contractual per garantir la continuïtat dels serveis prestats, ja no aplicar-los o utilitzar-los amb finalitat diferent de l’estipulat en aquest document, ni comunicar-los, ni tan sols per conservar-los a tercers.

F.7 Tractar les dades dacord amb les instruccions del responsable del tractament. Si el PROVEÏDOR considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, el PROVEÏDOR informarà immediatament el CLIENT.

F.8 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte EL CLIENT, que contingui:

El nom i les dades de contacte de lencarregat o encarregats i de cada responsable per compte del qual actuï lencarregat i, si escau, del representant del responsable o de lencarregat i del delegat de protecció de dades.
Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades a l’article 49 apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat acordes pel RGPD.
F.9 El PROVEÏDOR notificarà al CLIENT sense dilació indeguda qualsevol violació de seguretat de les dades personals de què tingui coneixement, facilitant-li tots els detalls necessaris perquè el CLIENT pugui complir les obligacions de notificació a l’autoritat de control i comunicació als interessats establertes a la normativa aplicable.

F.10 La rescissió, resolució o extinció del contracte de prestació de serveis implicarà l’obligació per part del PROVEÏDOR de suprimir o tornar al CLIENT les dades de caràcter personal facilitades, igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament , segons indica el punt A3 del contracte de llicència d’Ús i Serveis.

CORRESPON AL CLIENT

F.11 El CLIENT haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

F.12 Correspon al client (i) portar un registre de les activitats de registre; (ii) fer una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha de fer l’encarregat; (iii) fer les consultes prèvies que correspongui; (iv) vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per part de l’encarregat; (v) supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories; i, (vi) signar amb els clients que utilitzen la solució VisualTime, el preceptiu contracte on s’informi de la subcontractació, al PROVEÏDOR, dels serveis esmentats en aquest contracte.

F.13 El CLIENT, autoritza expressament al PROVEÏDOR a subcontractar amb Microsoft Ireland Operations Ltd. els serveis de hosting (Cloud Computing) per a la correcta prestació del servei objecte de llicència, amb ple compliment del RGPD, estant els servidors ubicats a la Unió Europea.

F.14 El CLIENT autoritza expressament el PROVEÏDOR a comunicar dades a tercers la intervenció dels quals s’estimi oportuna per al bon desenvolupament dels serveis prestats. En aquest supòsit, el PROVEÏDOR s’obliga a subscriure amb el tercer un contracte d’encarregat de tractament on s’estipulin les obligacions que el tercer ha de complir en matèria de protecció de dades personals.

F.15 El CLIENT atendrà degudament les notificacions que, si escau, rebi del PROVEÏDOR sobre el tractament de dades; en particular, les relatives a subcontractació del tractament, violacions de seguretat i instruccions impartides pel CLIENT que, segons el parer del PROVEÏDOR, infringeixen la normativa de protecció de dades.

F.16 El PROVEÏDOR assistirà el CLIENT en la resposta a l’exercici de drets. Quan les persones afectades exerceixin davant del PROVEÏDOR els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o de portabilitat de dades, el PROVEÏDOR notificarà aquest fet al CLIENT al més aviat possible. Serà responsabilitat del CLIENT donar resposta a l’afectat, si bé el PROVEÏDOR estarà obligat a col·laborar i facilitar tota la informació que requereixi el CLIENT per atendre la sol·licitud.

F.17 Les responsabilitats en matèria de protecció de dades es troben a l’apartat J (Responsabilitats).

G Confidencialitat

G.1 El PROVEÏDOR haurà de mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals a què té accés i exigir el mateix nivell de compromís per escrit a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals, tant durant la seva relació professional amb el CLIENT, com una vegada finalitzada la mateixa per qualsevol causa.

G.2 El CLIENT s’obliga a respectar el que indica la normativa vigent de protecció de dades, així com a guardar secret de tota la informació referent al PROVEÏDOR a la qual tingui accés, obligant-se a tornar quanta informació o documentació pertanyent al PROVEÏDOR es trobi en poder seu arribat el cas de rescissió, resolució o extinció del contracte de prestació de serveis.

H Allotjament De l?aplicació VisualTime

H.1 La informació introduïda a l’aplicació VisualTime es troba allotjada als servidors del PROVEÏDOR DE HOSTING indicat al present contracte.

H.2 El PROVEÏDOR DE HOSTING és l’únic responsable del funcionament correcte del servidor, el qual té físicament allotjat a les seves dependències. Aquesta companyia serà considerada també com a “ENCARREGAT DE TRACTAMENT”, pel que fa al funcionament del servidor.

H.3 El PROVEÏDOR DE HOSTING garanteix que el servei d’allotjament es localitza dins de la Unió Europea, per la qual cosa no es fan transferències internacionals.

I Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial

I.1 El PROVEÏDOR (i els seus llicenciants en cas aplicable) és el propietari de tots els drets i interessos, entre els quals s’inclouen tots els relacionats amb el dret de la propietat intel·lectual a la tecnologia, contingut i servei del PROVEÏDOR i de qualsevol suggeriment, idea , sol·licitud de millora, comentari, recomanació o qualsevol altra informació que hagi ofert un USUARI AUTORITZAT o qualsevol altra part relacionada amb el servei i les llicències prestat.

I.2 Aquest contracte no suposa una venda i no li atorga cap dret de propietat sobre el servei, la tecnologia del PROVEÏDOR o els drets de propietat intel·lectual que aquest ostenta.

I.3 El nom de Robotics SA, VisualTime, el logotip de Robotics SA, i el logotip de VisualTime, així com els noms de serveis associats amb la solució VisualTime són marques comercials del PROVEÏDOR o de tercers i no s’atorga cap dret o llicència pel seu ús .

J Responsabilitat

J.1 Excepte en cas de reclamació o causa dacció relacionada amb la falta de pagament del CLIENT, la responsabilitat de cadascuna de les parts que sorgeixi com a conseqüència del present contracte i en relació amb ell (per a qualsevol efecte i qualsevol tipus de reclamació) no excedirà els pagaments rebuts pel PROVEÏDOR durant els 12 mesos següents a aquesta obligació o responsabilitat (segons sigui aplicable).

J.2 Cap de les parts, de manera individual, no té cap responsabilitat respecte a les obligacions d’aquesta part per danys indirectes, especials, resultants, punitius, exemplars o incidentals, incloent-hi danys per interrupció de negoci de l’altra part o pèrdues.

J.3 L’existència de més d’una reclamació o causa d’acció no ha d’estendre els límits d’aquesta secció.

J.4 Excepte en cas de reclamació o causa dacció relacionada amb la falta de pagament del CLIENT, cap de les parts haurà de presentar cap reclamació o causa dacció contra laltra part més de dos anys després de conferida aquesta reclamació o causa dacció.

J.5 La part que incompleixi les obligacions en matèria de protecció de dades personals serà responsable de les infraccions en què hagi incorregut personalment. En cas que per part del CLIENT o el PROVEÏDOR, el seu personal o subcontractistes, incompleixin qualsevol de les obligacions assumides en aquest Contracte o que per la seva condició d’encarregat hagi de complir, de manera que es produeixi un incompliment de la normativa de protecció de dades, la part que incompleixi mantindrà indemne l’altra part, en particular davant de qualsevol sanció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

J.6 El PROVEÏDOR s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació transmesa o difosa a través de VISUALTIME i el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un usuari o tercer aliè.

J.7 És responsabilitat del CLIENT lús que es pugui fer de qualsevol informació extreta de la solució VisualTime, ja siguin dades, informes o enllaços de serveis.

J.8 El PROVEÏDOR no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el PROVEÏDOR es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig, de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al PROVEÏDOR.

J.9 El PROVEÏDOR s’obliga a incorporar les mesures de seguretat adequades i pertinents descrites en aquest document, sent el CLIENT l’únic responsable del contingut bolcat a través de la solució VisualTime. Així mateix, el PROVEÏDOR s’eximeix d’establir mesures de seguretat superiors a les que li són exigides per llei, especialment, en cas que les restriccions d’ús descrites a l’apartat K es vulnerin per part del CLIENT.

K Restriccions d’ús

K.1 El CLIENT i els seus USUARIS AUTORITZATS no podran fer ús d’aquesta llicència, ni accedir a l’aplicació VisualTime, si el CLIENT és un competidor del PROVEÏDOR al mercat. S’entén que és competidor qualsevol empresa que fabriqui, vengui o distribueixi solucions de control d’accessos o gestió de temps de personal a la feina de qualsevol tipus (compliment horari, temps en producció o tasques, etc.)

K.2 El CLIENT no podrà:

a) Incórrer en accions il·lícites, il·legals o contràries al que estableix aquest contracte.
b) Realitzar enginyeria inversa.
c) Accedir a laplicació per crear un producte o servei competitiu.
d) Crear un producte que utilitzi idees, característiques o funcions semblants a VisualTime.
e) Entorpir el servei de la solució VisualTime mitjançant la utilització de virus o altres programes informàtics dissenyats
amb la finalitat de fer malbé el programari de la solució VisualTime o qualsevol maquinari del PROVEÏDOR.

f) Realitzar modificacions no permeses o crear versions de la solució VisualTime, així com qualsevol altre programari
emprat pel PROVEÏDOR.

g) Usar qualsevol tipus de script, robot o tecnologia per monitoritzar el website del PROVEÏDOR o la solució VisualTime.
h) Simular ser qualsevol altra persona física o jurídica.
K.3 El CLIENT es compromet que els USUARIS AUTORITZATS utilitzaran l’aplicació VisualTime:

a) Amb respecte respecte a les condicions d’ús descrites als manuals d’usuari.
b) Sense fer cap intent de violació dels nivells d’accés, manipulació incorrecta de dades, intentar accedir a
àrees restringides de l’aplicació informàtica del PROVEÏDOR, introducció de programes, virus o qualsevol dispositiu

que pugui produir o produeixi modificacions o alteracions a l’aplicació del PROVEÏDOR.

L Integritat del Contracte i Clàusula de Salvaguarda

L.1 Cadascuna de les estipulacions del present contracte han de ser interpretades separadament i independentment de les altres. Si qualsevol d’elles passés a ser invàlida, il·legal o inexecutable en virtut d’alguna norma jurídica o fos declarada nul·la o ineficaç per qualsevol jutjat o autoritat administrativa, la nul·litat o ineficàcia no afectarà les altres estipulacions, que conservaran la seva plena validesa i eficàcia. Les parts acorden substituir la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que tinguin els efectes corresponents a les finalitats perseguides per les parts en aquest contracte.

L.2 Aquest contracte recull la totalitat dels pactes existents entre les parts, i anul·la i revoca, si escau, tots els altres pactes o acords, verbals o escrits, estiguin vigents a la data de la seva subscripció. Aquest contracte es pot modificar mitjançant un acord escrit de les parts.

M Legislació Aplicable i Jurisdicció

M.1 Aquest contracte es regeix per allò expressament convingut per les parts en aquest contracte i per la legislació espanyola.

M.2 És voluntat de les parts, Proveïdor i Comprador, renunciar expressament al fur judicial i sotmetre a arbitratge tota controvèrsia, qüestió, incidència que entre elles pogués sorgir en relació amb aquesta Comanda.

M.3 El coneixement i la decisió de les qüestions litigioses incumbeixen a un àrbitre únic, que serà designat d’entre el Tribunal Arbitral de Barcelona per acord de les parts en sorgir la diferència o, de no assolir-se, pel president de la Cort, de conformitat amb els Estatuts de la mateixa.

M.4 S’entendrà que no hi ha acord quan en el termini de quinze dies naturals des del requeriment d’una part a l’altra, no hi recau resposta afirmativa.

M.5 Per a qualsevol cas de dubte o discrepància respecte a la interpretació o compliment del present document, o en cas de no existir acord entre les parts, amb renúncia al fur del domicili oa qualsevol altre si el tingueren, se sotmeten expressament a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Annex I: Acord de Nivell de Servei (SLA-Service Level Agreement)

A Computo dels Temps de Resposta

A.1 Els Temps de Resposta en cap cas no s’inicien abans de notificació d’Incidència o Avaria al Servei de HelpDesk del PROVEÏDOR per part d’USUARIS AUTORITZATS. El CLIENT, a través d’un USUARI AUTORITZAT, ha d’informar del tipus d’incidència, és a dir, si es tracta de:

a) Una Incidència en els Terminals i/o Accessoris.
b) Una Avaria a Terminals i/o Accessoris.
c) Una Incidència a l’Ús normal de l’aplicació VisualTime.
Segons el tipus de la mateixa cal aportar informació bàsica addicional:

d) En els casos d’avaries en terminals i/o accessoris, per als temps de resposta, no es computarà en cap cas fins que el CLIENT especifiqui en quines unitats concretes es produeix l’avaria.
e) En els casos d’incidències en terminals i/o accessoris, per als temps de resposta, no es computarà en cap cas fins que el CLIENT especifiqui quines persones i en quines unitats de terminals i/o accessoris presenten la incidència.
f) En els casos d’incidències en l’ús normal de la solució VisualTime, per als temps de resposta, no es computarà en cap cas fins que el CLIENT especifiqui a quines pantalles o procediments concrets es produeix la incidència.
A.2 Les hores, fraccions de dies o dies transcorreguts des de la notificació d’una incidència, en què el PROVEÏDOR no pugui treballar per a la seva resolució per motius aliens a aquest no computaran als efectes de Temps de Resposta. Això inclou causes de força major i situacions en què el PROVEÏDOR estigui pendent de resposta per part del CLIENT.

A.3 Hi ha situacions en què és possible obrir una incidència per part de personal aliè al grup d’USUARIS AUTORITZATS. En aquestes ocasions no es comparteix informació de cap mena entre ells i el PROVEÏDOR, però el PROVEÏDOR pot iniciar accions per diagnosticar i solucionar la incidència. En aquests casos els Temps de Resposta no computen fins que es fa comunicació amb un USUARI AUTORITZAT.

B Excepcions generals a l’Acord de Nivell de Servei

Les situacions següents queden excloses explícitament d’aquest Acord de Nivell de Servei, amb reserva d’altres exclusions que es podrien produir:

B.1 Tasques de Manteniment Planificades

El PROVEÏDOR, avisant amb antelació suficient, pot programar tasques de manteniment o actualització de l’aplicació VisualTime. És voluntat del PROVEÏDOR realitzar aquestes tasques en dates i hores de menor accés a l’aplicació, però poden existir actualitzacions per motius de seguretat que s’hagin d’aplicar amb mínima planificació.

B.2 Incidències de servei imputables al PROVEÏDOR D’HOSTING contractat pel PROVEÏDOR.

El PROVEÏDOR garanteix que, en el moment de proposar aquesta oferta, el PROVEÏDOR DE HOSTING proposat té uns nivells de servei mensuals i anuals superiors al 99,5%. No obstant això, si el CLIENT ho desitgeu, podeu sol·licitar l’oferta amb un altre proveïdor de Hosting.

Si el PROVEÏDOR D’HOSTING presentarà incidències continuades un cop iniciat aquest contracte, el CLIENT i/o el PROVEÏDOR poden acordar mútuament el canvi a un altre proveïdor de Hosting. En aquests casos, el PROVEÏDOR es farà càrrec dels costos associats a la migració de la plataforma i les dades. En cas que el nou proveïdor de Hosting acordat tingui un cost superior, el CLIENT es farà càrrec de lincrement de costos mensual.

B.3 Intents d’accés incomplint els requisits, especialment de navegadors no suportats.

El PROVEÏDOR garanteix l’accés a l’aplicació VisualTime amb els navegadors i les versions indicats en aquesta oferta (veure requisits tècnics), a data de l’oferta. El PROVEÏDOR, com s’indica en aquests requisits, actualitzarà amb la màxima rapidesa l’aplicació VisualTime perquè sigui compatible amb noves versions que vagin apareixent amb posterioritat a la presentació de l’oferta. Tot i això, els períodes des de l’aparició d’una nova versió d’un navegador que sigui incompatible amb l’aplicació VisualTime fins que el PROVEÏDOR instal·li l’actualització amb què aquest navegador passa a ser compatible, no computaran com a no disponibilitat d’accés.

B.4 Intents d’accés incomplint les Condicions d’Ús descrites al present contracte.

El PROVEÏDOR s’eximeix de tota responsabilitat a causa dels intents d’accés incomplint les Condicions d’Ús descrites al present contracte.

B.5 Incidències de servei imputables al PRESTADOR DE SERVICIS D’INTERNET contractat pel CLIENT.

El PROVEÏDOR s’eximeix de tota responsabilitat a causa de la manca de disponibilitat del servei d’Internet per part dels PRESTADORS DE SERVEIS D’INTERNET contractat pel CLIENT.

B.6 Incidències de servei imputables al PRESTADOR DE SERVICIS D’INTERNET contractat pel PROVEÏDOR.

El PROVEÏDOR, en el moment de proposar aquesta oferta, disposa d‟un pla de redundància del servei en la disponibilitat del servei d‟Internet. Si els PRESTADORS DE SERVEIS D’INTERNET presentessin incidències en la disponibilitat del servei d’Internet alienes al PROVEÏDOR, aquest s’eximeix de tota responsabilitat.

C Disponibilitat d’accés a VisualTime

C.1 El PROVEÏDOR garanteix la disponibilitat, l’accés i el funcionament de l’aplicació VisualTime en un 99,00% de temps, sense comptabilitzar Tasques de Manteniment Planificades i sempre que els accessos siguin realitzats per USUARIS AUTORITZATS seguint les Condicions d’Ús i Restriccions descrites anteriorment en aquest Contracte.

C.2 El PROVEÏDOR farà tots els esforços comercialment raonables per assolir o sobrepassar els nivells de disponibilitat d’accés pactats. Si durant el període d’un mes el PROVEÏDOR no és capaç de proporcionar l’esmentat 99,00% de nivell d’accessos pactat, el CLIENT tindrà dret a rebre un descompte segons la següent taula de penalitzacions:

*
Disponibilitat d’accés *Descompte mensual
>99,00%
98,99% – 98,00%5%
97,99% – 97,00%10%
96.99% – 96.00%15%
95,99% – 92,50%25%
92.49% – 90,00%35%
89,99% – 70,00%50%
<70,00%100%

(*) El percentatge de disponibilitat d’accés es mesura mensualment, des del primer dia del mes fins al darrer dia del mes

C.3 Si la disponibilitat d’accés a l’aplicació VisualTime és menor al 95% de manera continuada durant 6 mesos, el CLIENT tindrà dret a cancel·lar aquest contracte.

D Avaries a Terminals

D.1 El temps màxim sense penalitzacions per a la resolució de les avaries a Terminals i/o Accessoris és de 4 dies laborals, computats segons s’indica a les disposicions generals d’aquest Acord de Nivell de Servei.

D.2 PENALITZACIONS en cas d’incompliment dels temps de resposta i actuació descrits al present contracte, en avaries relatives als terminals, s’aplicaran un abonament que es calcularà com es detalla a continuació:

a) Es computarà cada terminal avariat, i els accessoris avariats, però si un accessori avariat va connectat a un terminal avariat computarà únicament com un.
b) La Quota Diària s’establirà dividint les quotes mensuals indicades al contracte, dividides per 30.
c) Per cada dia de retard s’abonarà el doble de la Quota Diària dividida pel nombre de Terminals a la instal·lació.
(Per exemple, si el CLIENT té 5 terminals en contracte, s’abonaria la quota diària x 2/5 per a cada dia de retard. Un altre exemple: Si un CLIENT només té 1 terminal, s’abonaria la quota diària x 2 per cada dia de retard).

I Incidències a Terminals

E.1 El temps màxim sense penalitzacions per a la resolució de les incidències a Terminals i/o Accessoris és de 4 dies laborals, computats segons s’indica a les disposicions generals d’aquest Acord de Nivell de Servei.

E.2 PENALITZACIONS. Com que les Incidències en Terminals i/o Accessoris afecten, per definició, menys del 10% del personal (en cas contrari serien considerades Avaries), les penalitzacions en cas d’incompliment dels temps de resposta s’estableixen com un 10% de els imports indicats en cas d’avaries de terminals i/o accessoris.

F Incidències a l’ús normal de l’aplicació VisualTime

F.1 El temps màxim sense penalitzacions per oferir solució a la Incidència a l’Ús normal de VisualTime és de 3 dies laborals, computats segons s’indica a les Disposicions Generals d’aquest Acord de Nivell de Servei.

F.2 PENALITZACIONS en cas d’incompliment dels temps de resposta i actuació descrits al present contracte, en incidències relatives al funcionament de l’aplicació VisualTime

*
Solució Incidència *Descompte mensual
<=3d
4d-7d10%
7d-14d30%
>14d50%

 

F.3 EXCEPCIONS: Addicionalment a les excepcions contemplades en aquest Annex, les situacions següents no donen lloc a penalitzacions a Incidències en l’ús normal de l’aplicació VisualTime:

a) Incidències en accions que es poden fer d’una forma alternativa sense cost per al CLIENT.
Si el programari permet realitzar una acció de formes alternatives (de complexitat similar), i una presenta una Incidència, el PROVEÏDOR té el compromís de reparar aquesta incidència una vegada hagi tractat altres incidències o millores més prioritàries. En aquest cas no són aplicables penalitzacions perquè no hi ha cap impediment perquè els USUARIS AUTORITZATS utilitzin l’aplicació.

b) Incidències per a les quals el PROVEÏDOR ofereix solucions alternatives, amb cost a càrrec del PROVEÏDOR.
A tots els efectes descrits en aquest contracte, qualsevol Incidència en l’aplicació que sigui solucionada o evitada mitjançant tasques manuals per part de Consultors Certificats o altre personal certificat del PROVEÏDOR, amb cost a càrrec del PROVEÏDOR, no es considerarà com a Incidència oberta ni, mentre duren aquestes solucions alternatives, objecte de possible penalització.

G Disposicions diverses

PENALITZACIONS NO ACUMULABLES – No es poden aplicar diverses penalitzacions, en cas que el CLIENT en pugui sol·licitar diverses, ha de reclamar la més elevada.

H Notificació i Abonaments

H.1 El CLIENT ha de formular la reclamació per escrit a la direcció del PROVEÏDOR dins dels 10 dies següents a què es produeixin els fets reclamats.

H.2 En cas que el PROVEÏDOR no respongui al CLIENT en els següents 30 dies de la recepció de la reclamació, aquesta es donarà per confirmada.

H.3 Les quantitats abonades al CLIENT s’aplicaran com a descomptes en les factures següents que emeti el PROVEÏDOR relatives a aquest Contracte.